Jobstudent communicatiemedewerker / Vacancy communication officer

32469093_233585474061907_1382957191316635648_o

ENGLISH DESCRIPTION UNDERNEATH.

You can download the job description here: undivided-jobstudent-communication-officer

(NL) Jobstudent communicatiemedewerker

(Jobstudent 8u/week)

UNDIVIDED is een onafhankelijk diversiteitsplatform van en voor studenten verbonden aan KU Leuven. Het is een model waarbij studenten, verenigingen en personeel samen werken aan een positieve diversiteitscultuur binnen KU Leuven. UNDIVIDED werkt via verschillende wegen om aan deze brede doelstelling te werken: via beleidsbeïnvloeding, door middel van sensibiliseringscampagnes, in het ondersteunen en organiseren van activiteiten, via het stimuleren van diversiteit in onderzoek, etc. Daarnaast werken we in twee werkgroepen aan LGBTQIA+ & gender enerzijds en de dekolonisatie van de universiteit anderzijds. UNDIVIDED wil diversiteit aan KU Leuven zichtbaar maken en een sterke stem geven. Het richt zich op de gehele KU Leuven gemeenschap en vertrekt daaruit van de basishouding om bestaande vanzelfsprekendheden, grenzen en labels in vraag te durven stellen.

Takenpakket:
Voor de positie van communicatiemedewerker zijn wij op zoek naar een creatieve jobstudent, met een vlotte pen en sterke communicatieve vaardigheden. Tot je takenpakket horen:
• Het uitwerken van een communicatiestrategie,
• Het delen en creëren van sociale media content om de boodschap van UNDIVIDED te verspreiden (Facebook, Twitter, Instagram, af en toe ook YouTube en LinkedIn),
• Het up-to-date houden van de website en de blog,
• Het maken en verspreiden van flyers en affiches voor activiteiten,
• Het filmen van activiteiten en foto’s nemen voor de sociale media,
• Het ondersteunen van je collega’s en de vrijwilligers in hun communicatie-aanpak.

Jouw profiel:
• Je bent student aan de KU Leuven,
• Je draagt diversiteit hoog in het vaandel,
• Je bent creatief, taalvaardig en hebt een vlotte pen,
• Je bent activistisch en kritisch ingesteld tegenover de maatschappij waarin we leven
• Je hebt oog voor de wetenschappelijke insteek van activiteiten en standpunten en weet zo studenten en personeel vanuit verschillende disciplines te bereiken
• Je hebt kennis van sociale media en online communicatie,
• Je draagt de missie van UNDIVIDED mee uit,
• Je hebt een goede kennis van het Nederlands en het Engels,
• Je bent sociaal en werkt graag in een gedreven team,
• Je bent verantwoordelijk en kan taken nauwgezet tot een goed einde brengen,
• Pluspunten
o Ervaring in communicatie en/of vrijwilligerswerking,
o Affiniteit en ervaring met of een netwerk van personen met diversiteitskenmerken,
o Gevorderde kennis van sociale media, een opleiding communicatiewetenschappen, journalistiek, taal- en letterkunde, grafische vormgeving of een aansluitende richting of relevante ervaring
• Je kan je minstens 8 uur in de week beschikbaar maken, vrij in te vullen. Je bent flexibel en vindt het geen probleem om wekelijks vergaderingen en de georganiseerde evenementen bij te wonen. (Voorlopig zijn er geen fysieke samenkomsten door covid-19.)

Wij bieden:
• Een loon van ongeveer €13,36 per uur,
• Een contract voor 8uur/week van 1 september tot en met 20 december 2020 en mogelijkheid tot vernieuwing in het volgende semester,
• Een uitdagende job met veel autonomie en een flexibel uurrooster,
• Een enthousiast team van studenten, vrijwilligers en personeelsleden,
• Professionele ondersteuning bij het uitwerken van je takenpakket en om deel te nemen aan relevante vormingen en trainingen,
• De kans om professionele ervaring op te doen in een diversiteitsrijke en stimulerende omgeving,
• Jobzekerheid in geval van lockdown. Tijdens deze periode kan de studentenjob van thuis uit worden uitgeoefend.

Ben jij de juiste persoon om deel uit te maken van ons team? Aarzel niet en stuur ons jouw CV en sollicitatiebrief door naar UNDIVIDED@kuleuven.be. Reageren kan uiterlijk tot en met 18 augustus, en de gesprekken zullen online plaatsvinden op 25 en 26 augustus. Meer info? Check onze website, lees onze blog, of contacteer UNDIVIDED@kuleuven.be.

Blog: www.undividedforkuleuven.com
Wesite: www.kuleuven.be/diversiteit/undivided

 

ENGLISH DESCRIPTION 

Vacancy communication officer

(student job, 8h/week)

UNDIVIDED is an independent diversity platform by and for KU Leuven students. It is a model in which students, associations and staff work together to create a positive diversity culture at KU Leuven. UNDIVIDED reaches for this goal by using different methods such as: policy influencing, awareness campaigns, facilitating and organizing activities, stimulating diversity in research, etc. We have two working groups, working on LGBTQIA+ and gender in one group, and decolonizing the university in the other. UNDIVIDED wants to make diversity at KU Leuven visible by giving it a face and a voice. We aim to reach the KU Leuven community as a whole. The starting point is an attitude that questions self-evidences, borders and labels.

Job description:
For the position of communication officer, we are looking for a creative student, with strong written and language skills. Tasks that are part of your job description are:
• Create a communication strategy and vision,
• Share and create content to spread UNDIVIDED’s message (Facebook, Twitter, Instagram, occasionally also YouTube and LinkedIn),
• Keep the website up-to-date,
• Create and spread flyers and posters for events,
• Film events and take pictures for the social media,
• Support your colleagues and the volunteers in their communicative approach.
Your profile:
• You are a student at KU Leuven (preferably campus Leuven),
• You attach great importance to diversity
• You are creative and have strong language and writing skills,
• You are critical towards the society we live in,
• You have an eye for the scientific approach of activities and points of view and are thus able to reach students and staff from various disciplines
• You have experience in social media and online communication,
• You carry out the mission of UNDIVIDED
• You have a good working knowledge in English and Dutch,
• You are social and enjoy working in a dynamic team,
• You are responsible and punctually in finishing tasks,
• Plus
o Experience in communication and/or volunteering work,
o Affinity or experience with or a network of people with diversity characteristics
o Studying communication sciences, journalism, language and literature, graphic design, or a similar field of study and/or (work) experience is an asset,
• You can work at least 8 hours a week. You are flexible and able to attend the weekly meetings and the organized events. (At the moment there are no physical meetings because of covid-19.)

We offer:
• A salary of about €13,36 an hour,
• A contract of 8 hours/week from September 1 until December 20, 2020, with a possibility to extension into the next semesters,
• A challenging job with a lot of autonomy and a flexible schedule,
• An enthusiastic and dynamic team of students, volunteers and staff,
• Professional support and the opportunity to participate in relevant formations and trainings,
• The opportunity to gain professional experience in a diversity-rich and stimulating environment,
• Job security in case of another lockdown. During this timeframe the student job can be carried out at home.

Are you the right person to join our team? Send your CV and application letter to explain why you are the suited candidate for the job to UNDIVIDED@kuleuven.be. The application deadline is August 18, and online interviews will take place on August 25 and 26. More information? Check our website, read our blog, or contact us at UNDIVIDED@kuleuven.be.

Blog: www.undividedforkuleuven.com
Website: www.kuleuven.be/diversiteit/undivided

UNDIVIDED for KU Leuven

UNDIVIDED is a student-faculty diversity initiative at KU Leuven. For a more inclusive university. Contact us at UNDIVIDED@kuleuven.be or on our social media.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s